Skip links

Regulamin

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach i wydarzeniach, a także zakup usług i produktów oferowanych przez Organizatora.
 1. Organizatorem szkoleń i wydarzeń oraz podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż wymienionych w ofercie usług i produktów jest firma: Piękny Umysł Paulina Urbańczyk, ul. Szewczyka Dratewki 21, 83-110 Tczew; NIP: 5932547716; REGON: 221892869. Kontakt do Działu Obsługi Klienta: info@pogotowiematurzysty.pl.
 1. Nad wykonaniem niniejszego Regulaminu czuwa Organizator oraz jego współpracownicy, będący współtwórcami marki Pogotowie Maturzysty.
 1. Wszystkie osoby zakupujące sprzedawane przez Organizatora szkolenia, wydarzenia, usługi i produkty zobowiązane są zastosować się do niniejszego Regulaminu.
 1. Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia usług bądź odmówić sprzedaży osobom, które swoim postępowaniem naruszają niniejszy Regulamin.
 1. Szkolenia, wydarzenia, usługi i produkty sprzedawane przez Organizatora pod marką Pogotowie Maturzysty są tworami chronionymi przez prawo autorskie. Kopiowanie, rozpowszechnianie i przetwarzanie wykorzystanych podczas ich realizacji materiałów w celach innych niż osobiste jest karalne (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

II SZKOLENIA I WYDARZENIA, USŁUGI I PRODUKTY

 1. Organizator realizuje wszelkie szkolenia/wydarzenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń/wydarzeń dostępnej pod adresem www.pogotowiematurzysty.pl. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin. 
 1. Do udziału w wydarzeniach i szkoleniach ma prawo osoba, która opłaciła lub, za którą opłacono dane wydarzenie lub szkolenie. Uczestnik szkolenia/wydarzenia to każda osoba biorąca udział w szkoleniu/wydarzeniu. Zamawiający to osoba fizyczna lub prawna dokonująca płatności za udział w szkoleniu/wydarzeniu.
 1. Organizator dokonuje sprzedaży usług i produktów po uiszczeniu przez zamawiającego płatności na wskazany numer rachunku bankowego lub w systemie PayU, we wspólnie dookreślonym terminie. Lista poszczególnych usług i produktów: 
 1. Konsultacje indywidualne z języka polskiego
 2. Konsultacje indywidualne z matematyki
 3. Kurs maturalny on-line z języka polskiego (poziom podstawowy)
 4. Kurs maturalny on-line z języka polskiego (poziom rozszerzony)
 5. Kurs maturalny on-line z matematyki (poziom podstawowy)
 6. Kurs maturalny on-line z matematyki (poziom rozszerzony)
 7. Workbook i konsultacje Co po maturze

III ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU/WYDARZENIU, ZAKUP USŁUG I PRODUKTÓW

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu/wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora, które znajduje się pod adresem konkretnego szkolenia.
 1. Zgłoszenie wypełniane jest w formie elektronicznej przez Zamawiającego, osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych, oraz przesyłane poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie konkretnego wydarzenia.
 1. Umowa pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym zawierana jest poprzez przesłanie zgłoszenia (zakup biletu na wydarzenie/szkolenie lub opłata za usługę), które jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.
 1. Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie płatności jednorazowej lub cyklicznej. Pogotowie Maturzysty realizuje płatności cykliczne. Płatności pobierane są automatycznie z karty podanej w zamówieniu przez czas trwania kursu określony w zamówieniu. Kupujący może zrezygnować z płatności cyklicznych, przesyłając wypowiedzenie na adres e-mail: info@pogotowiematurzysty.pl.
 1. O przyjęciu na szkolenie/wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia/wydarzenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia/wydarzenia.
 1. W terminie do 2 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia/wydarzenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu/wydarzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia/wydarzenia. W przypadku nieotrzymania jakichkolwiek informacji do 2 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt mailowy z Działem Obsługi Klienta.
 1. Opłatę za wybrane usługi i produkty Zamawiający uiszcza bezpośrednio na numer rachunku bankowego wskazanego przez Organizatora lub poprzez platformę elektroniczną (system PayU). W przypadku wybranych usług (np. konsultacje indywidualne lub zajęcia grupowe) sposób płatności może zostać ustalony indywidualnie.

 

IV CENY SZKOLEŃ, WYDARZEŃ, PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje:

a) w przypadku szkolenia/wydarzenia: udział w szkoleniu/wydarzeniu oraz e-materiały szkoleniowe;

b) w przypadku produktu/usługi: osobistą realizację usługi przez Organizatora i jego współpracowników i/lub e-materiały szkoleniowe.

 1. Ceny szkoleń, wydarzeń, produktów i usług podane są w złotych polskich.
 1. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie/wydarzenie.
 1. Płatność za szkolenie odbywa się poprzez stronę internetową, przelewem, przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem płatności cyklicznych. Regulamin dotyczący płatności cyklicznych został opisany w punkcie „Ceny szkoleń i warunki płatności”.
 1. Ostateczny rachunek zostaje wystawiony i przesłany Zamawiającemu w formie elektronicznej. Płatność powinna nastąpić przed terminem szkolenia/wydarzenia. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.
 2. Za długoterminowe  kursy Pogotowie Maturzysty realizuje płatności cykliczne. Płatności pobierane są automatycznie z karty podanej w zamówieniu przez czas trwania kursu określony w zamówieniu. Kupujący może zrezygnować z płatności cyklicznych, przesyłając wypowiedzenie na adres e-mail: info@pogotowiematurzysty.pl. Wypowiedzenie obowiązuje od nowego okresu rozliczeniowego (od kolejnego miesiąca).

 

V RABATY

 1. Organizator oferuje zniżki lub oferty specjalne trwające wyłącznie w określonych przedziałach czasowych. Zniżkom lub ofertom specjalnym mogą podlegać sprzedawane przez Organizatora szkolenia, wydarzenia, produkty lub usługi jedynie na warunkach wskazanych przez Organizatora.
 1. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 

VI REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU/WYDARZENIU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia/wydarzenia lub w przypadku niewzięcia w nim udziału Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie przeprowadzone szkolenie/wydarzenie. Zamawiający zobowiązani są do zapłaty tak, jakby wzięli w nim udział.
 1. Zamawiający ma prawo do zmiany terminu, formy (wydarzenie on-line) i miejsca wydarzenia/szkolenia do 2 dni przed planowanym spotkaniem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 1. Zamawiający ma prawo odsprzedać swój bilet. Należy wówczas poinformować o tej transakcji Organizatora przez wiadomość e-mail.
 1. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

 

VII ZMIANY TERMINU I FORMY SZKOLENIA LUB ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, zmiany formy (wydarzenie on-line) bądź odwołania szkolenia/wydarzenia/usługi z przyczyn od niego niezależnych (tzw. siła wyższa) lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.
 1. W przypadku odwołania szkolenia/wydarzenia/usługi przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia/wydarzenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Zmiana ceny nie będzie obowiązywała dla już zgłoszonych i opłaconych Uczestników.
 1. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia/wydarzenia/usługi ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie/wydarzenie/usługę, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w formie mailowej.
 1. W przypadku, gdy szkolenie/wydarzenie/usługa nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nową formę szkolenia/wydarzenia/usługi (wydarzenie on-line), nowy termin albo zwrot 100% opłaty (zwrot nastąpi jedynie w przypadku odwołania szkolenia w ogóle).
 1. W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

VIII REKLAMACJE

 1. Zamawiający może dokonać reklamacji, składając Organizatorowi oświadczenie w formie poczty elektronicznej, w okresie 7 dni od daty zakończenia szkolenia/wydarzenia bądź świadczenia usługi.
 2. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowo uzgadniana z klientem.
 3. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za problemy techniczne leżące po stronie Zamawiającego (np. problemy z odtwarzaniem plików, filmów, webinarów na nieadekwatnym sprzęcie elektronicznym Zamawiającego, poprzez niedziałające przeglądarki internetowe lub programy, a także słabej jakości łącze internetowe). 

 

IX POLITYKA ZWROTÓW

 1. Zamawiający może dokonać zwrotu zakupionych w naszym sklepie internetowym produktów i usług, składając Organizatorowi oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail: info@pogotowiematurzysty.pl, w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu.
 1. Zwrot środków zostanie zrealizowany w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia zwrotu.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://pogotowiematurzysty.pl/polityka-prywatnosci/.

 

XI OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2020.
 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu publikacji ich na stronie www.pogotowiematurzysty.pl.
 1. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

 

XII WIZERUNEK UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ/SZKOLEŃ

Każdy uczestnik wydarzenia/szkolenia może być przedstawiony na fotografii lub wideorelacji z tego wydarzenia/szkolenia (podstawa prawna: art. 81 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych). Uważamy jednak, że każdej osobie przysługuje swoboda kształtowania treści i zakresu udzielonego zezwolenia. Jeśli uczestnik chce, aby zdjęcie z jego udziałem zostało usunięte, może w każdej chwili zgłosić to osobiście lub poprzez wiadomość e-mail.

Regulamin szkoleń widniejących na stronie internetowej: www.pogotowiematurzysty.pl

 

ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń i wydarzeń jest Organizator: Piękny Umysł Paulina Urbańczyk (ul. Szewczyka Dratewki 21, (83-110 Tczew) NIP: 5932547716 REGON: 221892869. Kontakt do działu obsługi Klienta: info@pogotowiematurzysty.pl

 

SZKOLENIA

1. Organizator realizuje szkolenia/wydarzenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem www.pogotowiematurzysty.pl

Lista poszczególnych szkoleń:

a) maraton z języka polskiego

b) maraton z matematyki

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin.

3. Uczestnik szkolenia – każda osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu/wydarzeniu.

4. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna dokonująca płatności za udział w szkoleniu/wydarzeniu.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Warunkiem udziału w szkoleniu/wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod

adresem konkretnego szkolenia.

2.Zgłoszenie wypełniane jest przez Zamawiającego w formie elektronicznej przez osobę

  upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych, przesyłane poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie konkretnego wydarzenia (system PayU),

3. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie Zgłoszenia, które jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.

6. W terminie do 3  dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do

osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi

szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 2 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt mailowy z działem szkoleń.

 

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu oraz e-materiały szkoleniowe.

2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

3. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.

4. Płatność za szkolenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

5. Ostateczny rachunek zostaje wystawiony i przesłany Uczestnikom w formie elektronicznej. Płatność powinna nastąpić przed terminem szkolenia. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.

6. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu wybierając płatności cykliczne, comiesięczne, przez co wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości produktu miesięcznego. 

7. Kupujący w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

8. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, logując się na swój profil danymi otrzymanymi w e-mailu po dokonaniu pierwszej płatności cyklicznej.

9. Na dwa tygodnie przed pobraniem płatności z karty użytkownik jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o nadchodzącym pobraniu.

10. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności cyklicznych (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail info@pogotowiematurzysty.pl

 

RABATY

1. Dla grup proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia/wydarzenia lub w przypadku niewzięcia w nim udziału Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Zamawiający zobowiązani są do zapłaty tak jakby wzięli w nim udział.

2. Zamawiający ma prawo do zmiany terminu i miejsca uczestnictwa w szkoleniu do 7 dni przed planowanym spotkaniem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4. Zamawiający ma prawo odsprzedać swój bilet. Należy wówczas poinformować o tej transakcji Organizatora przez wiadomość e-mail.

5. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

 

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia. Zmiana ceny nie będzie obowiązywała dla już zgłoszonych i opłaconych Uczestników.

3. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w formie mailowej.

4. W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

 

REKLAMACJE

1. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie poczty elektronicznej, w okresie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowa uzgadniana z klientem.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: http://politykaprywatnosci.pogotowiematurzysty.pl/

 

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2019 roku.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.pogotowiematurzysty.pl

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

 

WIZERUNEK

1. Każdy uczestnik wydarzenia może być przedstawiony na fotografii z wydarzenia. Każdej osobie przysługuje  swoboda kształtowania treści i zakresu udzielonego zezwolenia. Jeśli uczestnik chce, aby zdjęcie z jego udziałem zostało wykasowane – może w każdej chwili zgłosić to osobiście lub poprzez wiadomość e-mail.