Skip links

Regulamin

Regulamin szkoleń widniejących na stronie internetowej: www.pogotowiematurzysty.pl

 

ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń i wydarzeń jest Organizator: Re-Forma Mateusz Milewski (ul. Kasztanowa 7b/5, (83-110 Tczew) NIP: 5932581570 REGON: 221873659. Kontakt do działu obsługi Klienta: info@pogotowiematurzysty.pl

 

SZKOLENIA

1. Organizator realizuje szkolenia/wydarzenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem www.pogotowiematurzysty.pl

Lista poszczególnych szkoleń:

a) Maraton z języka polskiego

b) Maraton z matematyki

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin.

3. Uczestnik szkolenia – każda osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu/wydarzeniu.

4. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna dokonująca płatności za udział w szkoleniu/wydarzeniu.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Warunkiem udziału w szkoleniu/wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem konkretnego szkolenia.

2.Zgłoszenie wypełniane jest przez Zamawiającego w formie elektronicznej przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych, przesyłane poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie konkretnego wydarzenia (system PayU),

3. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie Zgłoszenia (kupno biletu), które jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.

6. W terminie do 2 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 2 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt mailowy z działem szkoleń.

 

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu oraz e-materiały szkoleniowe.

2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

3. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.

4. Płatność za szkolenie odbywa się poprzez stronę intrernetową.

5. Ostateczny rachunek zostaje wystawiony i przesłany Uczestnikom w formie elektronicznej. Płatność powinna nastąpić przed terminem szkolenia. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.

 

RABATY

1. Dla grup proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia/wydarzenia lub w przypadku niewzięcia w nim udziału Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Zamawiający zobowiązani są do zapłaty tak jakby wzięli w nim udział.

2. Zamawiający ma prawo do zmiany terminu, formy (wydarzenie on-line) i miejsca uczestnictwa w szkoleniu do 2 dni przed planowanym spotkaniem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4. Zamawiający ma prawo odsprzedać swój bilet. Należy wówczas poinformować o tej transakcji Organizatora przez wiadomość e-mail.

5. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

 

ZMIANY TERMINU I FORMY SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, zmiany formy (wydarzenie on-line)  bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia. Zmiana ceny nie będzie obowiązywała dla już zgłoszonych i opłaconych Uczestników.

3. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w formie mailowej.

4. W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nową formę szkolenia (wydarzenie on-line), nowy termin albo zwrot 100% opłaty za szkolenie (zwrot nastąpi jedynie w przypadku odwołania szkolenia w ogóle).

W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

REKLAMACJE

1. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie poczty elektronicznej, w okresie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowa uzgadniana z klientem.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: http://politykaprywatnosci.pogotowiematurzysty.pl/

 

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2020 roku.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu publikacji ich na stronie www.pogotowiematurzysty.pl.

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

 

WIZERUNEK

1. Każdy uczestnik wydarzenia może być przedstawiony na fotografii z wydarzenia. Każdej osobie przysługuje  swoboda kształtowania treści i zakresu udzielonego zezwolenia. Jeśli uczestnik chce, aby zdjęcie z jego udziałem zostało wykasowane – może w każdej chwili zgłosić to osobiście lub poprzez wiadomość e-mail.

Regulamin szkoleń widniejących na stronie internetowej: www.pogotowiematurzysty.pl

 

ORGANIZATOR

Organizatorem szkoleń i wydarzeń jest Organizator: Re-Forma Mateusz Milewski (ul. Kasztanowa 7b/5, (83-110 Tczew) NIP: 5932581570 REGON: 221873659. Kontakt do działu obsługi Klienta: info@pogotowiematurzysty.pl

 

SZKOLENIA

1. Organizator realizuje szkolenia/wydarzenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem www.pogotowiematurzysty.pl

Lista poszczególnych szkoleń:

a) maraton z języka polskiego

b) maraton z matematyki

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin.

3. Uczestnik szkolenia – każda osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu/wydarzeniu.

4. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna dokonująca płatności za udział w szkoleniu/wydarzeniu.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Warunkiem udziału w szkoleniu/wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod

adresem konkretnego szkolenia.

2.Zgłoszenie wypełniane jest przez Zamawiającego w formie elektronicznej przez osobę

  upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych, przesyłane poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie konkretnego wydarzenia (system PayU),

3. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie Zgłoszenia, które jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie płatności.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.

6. W terminie do 3  dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do

osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi

szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 2 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt mailowy z działem szkoleń.

 

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu oraz e-materiały szkoleniowe.

2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.

3. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.

4. Płatność za szkolenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

5. Ostateczny rachunek zostaje wystawiony i przesłany Uczestnikom w formie elektronicznej. Płatność powinna nastąpić przed terminem szkolenia. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.

 

RABATY

1. Dla grup proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia/wydarzenia lub w przypadku niewzięcia w nim udziału Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Zamawiający zobowiązani są do zapłaty tak jakby wzięli w nim udział.

2. Zamawiający ma prawo do zmiany terminu i miejsca uczestnictwa w szkoleniu do 7 dni przed planowanym spotkaniem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

4. Zamawiający ma prawo odsprzedać swój bilet. Należy wówczas poinformować o tej transakcji Organizatora przez wiadomość e-mail.

5. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

 

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia. Zmiana ceny nie będzie obowiązywała dla już zgłoszonych i opłaconych Uczestników.

3. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w formie mailowej.

4. W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

 

REKLAMACJE

1. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie poczty elektronicznej, w okresie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowa uzgadniana z klientem.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: http://politykaprywatnosci.pogotowiematurzysty.pl/

 

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2019 roku.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.pogotowiematurzysty.pl 

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.

 

WIZERUNEK

1. Każdy uczestnik wydarzenia może być przedstawiony na fotografii z wydarzenia. Każdej osobie przysługuje  swoboda kształtowania treści i zakresu udzielonego zezwolenia. Jeśli uczestnik chce, aby zdjęcie z jego udziałem zostało wykasowane – może w każdej chwili zgłosić to osobiście lub poprzez wiadomość e-mail.