Skip links

Polityka prywatności

ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Poniżej znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy Piękny Umysł Paulina Urbańczyk, będących pod domeną główną www.pogotowiematurzysty.pl (zwane dalej „stroną internetową”) celem zgłoszenia udziału w szkoleniach, wydarzeniach, których organizatorem jest Paulina Urbańczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Piękny Umysł Paulina Urbańczyk (zwany dalej „Organizatorem”). Adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Szewczyka Dratewki 21, 83-110 Tczew.

2. Z Administratorem można skontaktować się, pisząc na adres mailowy:  biuro@pogotowiematurzysty.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez Państwa Regulaminu i po uiszczeniu płatności, która umożliwia uczestnictwo w szkoleniach i wydarzeniach bądź zakup wybranych usług i produktów. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniach i szkoleniach, zakup wybranych usług i produktów lub zainteresowanie otrzymaniem oferty.

4. W związku z Państwa uczestnictwem w szkoleniach i wydarzeniach oraz zakupem produktów i usług lub chęcią otrzymania oferty Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko, nazwa firmy;

b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto);

c) numer telefonu;

d) adres e-mail.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Administrator przekaże Państwa dane następującym odbiorcom:

a) w przypadku konieczności podpisania umowy, konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni Państwa dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie;

b) jeżeli korzystają Państwo z opcji ,,płatność elektroniczna”, Administrator udostępni Państwa dane podmiotowi pośredniczącemu w płatności;

c) ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z nami przy organizacji szkoleń, wydarzeń.

7. Mają Państwo pełne prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia, czy te dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób;

b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne;

c) usunięcia swoich danych osobowych;

d) przenoszenia swoich danych osobowych;

e) ograniczenia swoich danych osobowych;

f) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych;

g) w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Państwa zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w tym celu prosimy kontaktować się z Administratorem);

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sposób, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe, narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia Państwu możliwości zakupu naszych produktów i usług, uczestnictwa w szkoleniu, wydarzeniu, przez czas jego trwania, a także później, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia. W przypadku chęci uzyskania od Organizatora oferty na działania marketingowe, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, w czasie trwania umowy o współpracy, aż do czasu wygaśnięcia umowy.

9. Nie przekazujemy Państwa danych do innego kraju ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookies wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są wyłącznie dla użytkownika danego komputera oraz dla serwisów Organizatora.