Skip links

Polityka prywatności

ZASADY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Poniżej znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy Re-Forma Mateusz Milewski, będących pod domeną główną www.pogotowiematurzysty.pl (zwane dalej „stroną internetową”) celem zgłoszenia udziału w szkoleniach, wydarzeniach, których organizatorem jest Mateusz Milewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Re-Forma Mateusz Milewski (zwany dalej „Organizatorem”). Adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Kasztanowa 7b/5, 83-110 Tczew.

2. Z Administratorem można skontaktować się, pisząc na adres mailowy:  biuro@pogotowiematurzysty.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez Państwa Regulaminu i po uiszczeniu płatności, która umożliwia uczestnictwo w szkoleniach i wydarzeniach bądź zakup wybranych usług i produktów. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażają Państwo zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniach i szkoleniach, zakup wybranych usług i produktów lub zainteresowanie otrzymaniem oferty.

4. W związku z Państwa uczestnictwem w szkoleniach i wydarzeniach oraz zakupem produktów i usług lub chęcią otrzymania oferty Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko, nazwa firmy;

b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto);

c) numer telefonu;

d) adres e-mail.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Administrator przekaże Państwa dane następującym odbiorcom:

a) w przypadku konieczności podpisania umowy, konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni Państwa dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie;

b) jeżeli korzystają Państwo z opcji ,,płatność elektroniczna”, Administrator udostępni Państwa dane podmiotowi pośredniczącemu w płatności;

c) ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z nami przy organizacji szkoleń, wydarzeń.

7. Mają Państwo pełne prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia, czy te dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób;

b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne;

c) usunięcia swoich danych osobowych;

d) przenoszenia swoich danych osobowych;

e) ograniczenia swoich danych osobowych;

f) wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych;

g) w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Państwa zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w tym celu prosimy kontaktować się z Administratorem);

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sposób, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe, narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia Państwu możliwości zakupu naszych produktów i usług, uczestnictwa w szkoleniu, wydarzeniu, przez czas jego trwania, a także później, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia. W przypadku chęci uzyskania od Organizatora oferty na działania marketingowe, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy o współpracy, w czasie trwania umowy o współpracy, aż do czasu wygaśnięcia umowy.

9. Nie przekazujemy Państwa danych do innego kraju ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookies wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są wyłącznie dla użytkownika danego komputera oraz dla serwisów Organizatora.